Do předčasné penze po 40 odpracovaných letech. Ale pozor, má to háček…

Novela zákona o sociálním pojištění by měla přinést i alternativní možnost odchodu do předčasného důchodu – po 40 odpracovaných letech (alternativní aktuální podmínkou je, aby pojištěnci do dovršení důchodového věku chyběly maximálně 2 roky).

V zájmu předcházení zvyšování předčasného důchodu po dovršení penzijního věku na částku minimálního důchodu se navrhuje, aby nárok na předčasný starobní důchod vznikl pouze tomu pojištěnci, jehož částka předčasné penze určená se zohledněním období důchodového pojištění získaného podle zákona o sociálním pojištění v obecném důchodovém systému dni, od kterého si žádá o jeho přiznání minimálně na úrovni částky minimálního důchodu, která pojištěnci náleží za délku kvalifikovaného období důchodového pojištění, které získal ke dni vzniku nároku na předčasný důchod (resp., pokud takový pojištěnec nezískal 30 let kvalifikovaného období důchodového pojištění, potom minimálně na úrovni částky minimálního důchodu, která patří za 30 let důchodového pojištění).
Stejná podmínka se navrhuje iv případě pojištěnce, který si spoří ve druhém pilíři. V případě takového pojištěnce se navrhuje, aby nárok na předčasný důchod vznikl v případě, bude-li součet částek předčasného důchodu podle zákona o sociálním pojištění a částky předčasného starobního důchodu ze starobního důchodového spoření vyšší než částka minimálního důchodu, která by mu za získané kvalifikované období důchodového pojištění patřila ke dni podání žádosti o předčasnou penzi.
důchodce

období důchodového pojištění získaných před rokem 2004, kterými jsou doba nezaměstnanosti a doba studia a odborného a politického školení, a
období, během kterých byla fyzická osoba zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a soustavně se připravovala na povolání studiem na střední nebo na vysoké škole po dovršení 16 let věku po roce 2004, pokud za tato období bylo dodatečně zaplaceno pojistné.
V kontrastu krácení částky aktuálního předčasného starobního důchodu se navrhuje při předčasném starobním důchodu za 40 odpracovaných let stanovit neutrální krácení tak, aby celková částka důchodových dávek (předčasného starobního důchodu a starobního důchodu) byla stejná bez ohledu na to, kdy pojištění , resp. starobní důchod vyplácený. Ve smyslu návrhu by částka předčasného starobního důchodu za 40 odpracovaných let měla být krácena o 0,3 % za každých započatých 30 dnů pobírání předčasného důchodu před dovršením důchodového věku. Při splnění alternativní podmínky chybějících dvou let do dovršení důchodového věku se navrhuje ponechat krácení na úrovni 0,5 % za každých započatých 30 dnů pobírání předčasného starobního důchodu před dovršením důchodového věku.

PENSION FUND CONCEPT

Pokud vzhledem k navrhovanému opětovnému určování důchodového věku podle střední délky života pět let předem nebude důchodový věk pojištěnce po získání 40 odpracovaných let znám, navrhuje se, aby se při určení částky předčasného důchodu tohoto pojištěnce použil nejvyšší známý důchodový věk. Rozdílné krácení předčasného starobního důchodu se navrhuje s cílem motivace pojištěnců, kteří nezískali 40 odpracovaných let, zůstat na trhu práce.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram