Životní minimum ovlivňuje také náhradní výživné

Pomoc dětem v situacích, kdy jeden z rodičů neplatí výživné a když je ohrožen jejich zdravý vývin, nabízí stát formou náhradního výživného. Vyplácí ho příslušný úřad práce, sociálních věcí a rodiny a poskytuje se k zajištění výživy nezaopatřeného dítěte.

Žadatelem může být rodič dítěte, ale i jiná osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče či nezaopatřené dítě, je-li zletilé.

Nárok na náhradní výživné vznikne, jsou-li splněny tyto podmínky:

neplnění vyživovací povinnosti povinnou osobou v plné výši, ve lhůtě a způsobem stanoveným pravomocným rozhodnutím soudu nebo soudem schválenou dohodou nejméně dva po sobě následující měsíce od splatnosti poslední splátky výživného a trvá-li exekuční řízení nejméně dva měsíce od doručení návrhu na provedení exekuce k exekučnímu soudu, nebo

Individual income tax return

oprávněné osobě nevznikl nárok na sirotčí důchod nebo sirotčí výsluhový důchod, nebo částka sirotčího důchodu nebo sirotčího výsluhového důchodu je nižší než částka minimálního výživného stanoveného zákonem o rodině.
Dosud je částka náhradního výživného 368,37 eura, od července se jeho částka zřejmě zvýší na 393,78 eura.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram