Důchodový věk: Kdo půjde do penze později?

Důchodový věk v současnosti pevně určuje tabulka a tak každý, komu se blíží penzijní věk, si svůj den odchodu do důchodu umí bez problémů vypočítat. Matkám, které vychovaly dítě, se důchodový věk snižuje o půl roku, maximálně však o rok a půl, pokud vychovali tři a více dětí, za každé vychované dítě. Stejně to platí i pro ty muže, u kterých výchova dítěte není zohledněna matce. Všechno ale bude už od ledna jinak. Věk odchodu do penze se bude opět prodlužovat. Koho se změna dotkne?

„Lidé si v současnosti svůj důchodový věk umí vypočítat pomocí kalkulačky pro výpočet důchodového věku, která se nachází na webu Sociální pojišťovny. Stejně tak na webu máme ve zvláštní rubrice zveřejněnou i tabulku důchodového věku a podrobné informace,“ informuje Jana Hrabková z komunikačního odboru Sociální .

Pokud se například žena narodila 24. září 1960 a vychovala dvě děti, její důchodový věk bude 62 let a dosáhne ho 24. září letošního roku. Pokud je ale žena narozená ve stejném dni, roce a měsíci bezdětná, její penzijní věk bude 63 let a do penze půjde až 24. září příštího roku.

Resort práce však v zákoně o sociálním pojištění opět chystá změny. A to i pokud jde o věk odchodu do důchodu. Nová právní úprava by měla zavést nový automatický mechanismus prodlužování důchodového věku vzhledem ke změně střední délky života. První ročník, kterému by se měl začít upravovat důchodový věk, je ročník lidí narozených v roce 1967, tedy jde o osoby, které v zásadě začnou odcházet do důchodu až po roce 2030.

Změna zákona by měla začít platit v lednu příštího roku. Pokud ji schválí parlament. Nový věk odchodu do penze bude vypočten podle komplikovaně vypadajícího vzorce. Bude se sledovat změna střední délky života v sedmi referenčních obdobích, přičemž každé referenční období sleduje změnu střední délky života na 5letém horizontu. „Při určování důchodového věku je rozhodující rok, ve kterém určujeme důchodový věk, tedy rok, ve kterém ministerstvo vydá obecně závazný právní předpis o důchodovém věku, na kterém závisí, z kterých let se použijí údaje o střední délce života. Pokud by ministerstvo měnilo důchodový věk například již v roce 2022 pro osoby narozené v roce 1967, použijí se k určení důchodového věku hodnoty střední délky života v letech 2009 až 2020,“ píše se v důvodové zprávě k zákonu. Po dosazení údajů do vzorců vyjde číslo 0,163, o které se zvýší důchodový věk lidí narozených v roce, který bezprostředně předchází příslušnému ročníku, tedy v našem případě důchodový věk osob narozených v roce 1966. A tak by upravený důchodový věk osob narozených v roce 1967 nebyl 64 let (důchodový věk osob narozených v roce 1966), zvýšil by se o 0,163 roku na hodnotu 64,163 roku, tedy tito lidé by šli do penze o měsíc později, ve věku 64 let a jeden měsíc.

„Obnovení vazby důchodového věku na růst střední délky života má negativní vliv na přístup k právům pojištěnců, protože osoby odcházející do starobního důchodu získají nárok na důchod ve vyšším věku, což bude znamenat nižší počet vyplacených částek důchodů. Obnovení vazby důchodového věku na růst života bude mít ale pozitivní vliv na částku nově přiznaného důchodu, protože vlivem delšího období důchodového pojištění získají pojištěnci nárok na vyšší částku nově přiznaného starobního důchodu. se v důvodové zprávě.

Senior man putting a Credit Card in ATM.

Automatické navázání důchodového věku na vývoj střední délky života jsme zde již v minulosti měli. Automat byl poprvé přijat na podzim roku 2012 novelou zákona o sociálním pojištění. Od začátku jeho uplatňování však každoročně podléhal řadě změn. V dubnu 2019, ve třetím roce fungování automatu, schválili poslanci návrh ústavního zákona, kterým se v Ústavu ČR zavedly čtyři horní hranice důchodového věku v závislosti na počtu vychovaných dětí. stropy důchodového věku. V září 2019 přijali poslanci novelu, kterou se změny v ústavu promítly do zákona o sociálním pojištění. V rámci ní byl tvz. automat definitivně zrušen a nahrazen tabulkou fixně definující důchodové věky.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram